Posted onLễ Kathina chùa Pothiwong (21/2 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM, VN) được phát tâm thực hiện bởi gia đình thí chủ HENG SAVANNA THI ĐA cùng các con.

Phần 2: Tăng sự thọ y.

Ðiều kiện vị tăng được nhận Y Kathina phải nhập hạ liên tục ba tháng tại trú xứ không bị đứt hạ, phải có 5 vị Tỳ khưu trở lên, 4 vị làm tăng sự để giao Y Kathina, một vị thọ Y. Vị Tỳ khưu được thọ Y Kathina là do tăng chúng đề cử hay có Y đã cũ rách. Khi thủ tục hội đủ, “Tăng được y Kathina rồi, hội họp nhau ngồi (trong hắc) trong Simā, chỉ định 2 vị để tuyên ngôn trình cho Tăng rõ” (9).
“Nội dung bài kinh như sau:
Suṇātu me bhante saṅgho idaṃ saṅghassa Kaṭhinacivaraṃ uppannaṃ. Yadi saṅghassa patta-kallaṃ saṅgho imaṃ Kaṭhinacivaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyya Kaṭhinaṃ attharituṃ. Esā ñatti. Suṇātu me bhante saṅgho idaṃ saṅghassa Kaṭhinacivaraṃ uppannaṃ. Saṅgho imaṃ Kaṭhina-civaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno deti Kaṭhinaṃ at-tharituṃ. Yass’ āyasmato khamati imassa Kaṭhina-civaraassa Itthannāmassa bhikkhuno dānaṃ kaṭhi-naṃ attharituṃ so tuṇh’ assa yassa nakkhamati so bhāseyya. Dinnaṃ idaṃ saṅghena Kaṭhinacivaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno Kaṭhinaṃ attharituṃ. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmi.
Bạch đại đức Tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y Kaṭhina phát sanh đến tăng. Nếu đã hợp thời với tăng, chúng tăng nên giao vải Kaṭhina này cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y Kaṭhina. Ðó là lời bố cáo. Bạch đại đức Tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y Kaṭhina phát sanh đến tăng. Chúng tăng nên giao y Kaṭhina này cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y kaỉhina; sự giao y Kaṭhina nầy cho Tỳ-kheo tên vậy làm y Kaṭhina, nếu Tôn giả nào chấp nhận thì vị ấy im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nói ra. Y Kaṭhina này đã được tăng giao cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y Kaṭhina, Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy”.
Thọ Y Kathina khác biệt hơn cách thọ tứ sự cúng dường của đàn na tín thí, chư Tăng thọ bằng thân và khẩu. Ngượi lại, khi nhận Y Kathina, chư Tăng thọ bằng tâm ý tức là không thọ bằng lời, làm thinh không nói tiếng nào.
Khi tuyên ngôn giao Tăng y đến vị Tỳ khưu thì vị ấy không được thọ cả ba Y mà chỉ thọ một trong ba Y: Tăng già lê, Y vai trái, hoặc y nội. Làm dấu tròn bằng mực màu xám, xanh hoặc đen ở 4 góc y và tác ý: Imam bindukappam karomi, Ta làm dấu này.Thọ Y nào thì xả Y cũ và nguyện Y mới. Làm dấu Y mới xong, phải xả bỏ Y cũ và chú nguyện tên Y mới. Lời xả tên Y cũ (paccuddhara) như sau: Ta xả bỏ y Y vai trái này. Lời nguyện tên Y mới như sau: Ta chú nguyện Y vai trái này. Khi vị Tỳ kheo ấy đã hoàn tất Y, may làm dấu, chú nguyện, và đắp mặc rồi hãy đến trước Tăng chúng mà tuyên bố sự thành tựu y Kathina, như sau: Tôi thọ Kathina với Y vai trái nầy.
Bên cạnh đó, chư Tăng nói lời hoan hỷ: “Hiền giả, y Kathina của tăng đã hoàn thành sự thọ lãnh Kathina đã đúng pháp, chúng tôi xin tùy hỷ.. Lời hoan hỷ trước chư Tăng vừa dứt thì tất cả những vị An Cư Mùa Mưa đều hưởng năm quả báu” (10). “Và này các tỳ khưu, thế nào là Kaṭhina đã được thành tựu?
Kaṭhina được thành tựu với (vải) mới. Kaṭhina được thành tựu với (vải) được xem như mới (ahatakappena). Kaṭhina được thành tựu với vải áo choàng cũ (pilotikāya). Kaṭhina được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ (paṃsukūlena). Kaṭhina được thành tựu với vải đã được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng (pāpaṇikena). Kaṭhina được thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng (animittakatena). Kaṭhina được thành tựu không do sự giảng giải về Kaṭhina rồi kêu gọi (aparikathākatena). Kaṭhina được thành tựu với sự làm không phải là tạm thời (akukkukatena). Kaṭhinađược thành tựu với với sự không tích trữ (asannidhikatena). Kaṭhina được thành tựu do không để qua đêm (anissaggiyena). Kaṭhina được thành tựu với với sự làm thành được phép tức là làm dấu hoại y (kappakatena). Kaṭhina được thành tựu với y saṅghāṭi tức là y hai lớp. Kaṭhina được thành tựu với thượng y thường gọi là y vai trái (uttarāsaṅgena). Kaṭhina được thành tựu với y nội (antaravāsakena). Kaṭhina được thành tựu với y là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kaṭhina được thành tựu do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kaṭhina đã được thành tựu đúng đắn và vị tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới (sīmā), như vậy Kaṭhina được thành tựu.
Này các tỳ khưu, như thế ấy là Kaṭhina được thành tựu” (11),” (12).

Thực hiện: Ths Nguyễn Ngọc Hùng (Kusalapacchā). Sài Gòn, ngày 28-10-2019, 1g49 pm (GMT + 7).

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *