One Reply to “Cắm trại VQG ba vì 2019”

  1. Bạn ơi, cho mình hỏi chỗ các bạn cắm trại này là đoạn nào trong VQG Ba Vì với. Mình cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *