One Reply to “Chả Lụa Nấm Chay ll món ăn chay ll món chay ngon ll món chay tui làm”

  1. Nên tập thành thói quen đẹp là: Lúc ăn nhai ngậm môi kín lại thấy cái miệng đẹp hơn, và nuốt cho hết rồi mới nói.
    Hãy xem các diễn viên trong các phim Hàn Quốc, Nhật, Singapore và Âu Châu, Mỹ Châu tất cả lúc ăn nhai đều ngậm môi kín lại…và các du khách ngoại quốc cũng vậy. Lời thật mất lòng. Mong tất cả người Việt Nam mình tiến bộ văn minh theo kịp người ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *