5 Replies to “Doraemon Wii Game #39 | Doraemon Đấu Nobita, Xuka và Chaien ở Hòn Đảo Khủng Long”

  1. งรยีวีขีวีบียี บีจีงียีงีจืวีจัฝ่ยีว่ขีงีจีขีสีงีจีงีคัวีลีลีงีตี ยิงิจีบีงีบีวีนิงีนีบีจีในีวีรืงี ลิตีสีรีวีจัยีบี บรวรีวีนีงีย้วีตัวีรีรีใยี้วรนื บีสียีง่ยืวิรินี วีบีงีนียัขั่เงีบีงเรขีใบนนี
    บร้วีจี้งีบิรรีวี บิรงีจีตีงรนืวีชรืวี ใขืสีรี ชัเสีเนิบีติรีวี บินีงีริลีวัลีวีนืวร ใบร้วรี บิเบร้จริวินียี ยีงิบีบีวิร้นีวีน้ง่เ ใบรนืยี งีวียัว่นียัยีสี ยีงิบีบี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *