Posted onTheo chiến lược tầm nhìn đến năm 2020, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ trở thành cơ sở giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của nền kinh tế tri thức, liên thông và công nhận lẫn nhau với một số trường đại học trên thế giới. Điều này cũng khẳng định rằng trong tương lai không xa Khoa Du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng sẽ bước lên một tầm cao mới, vượt qua những khó khăn trở thành một trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực Du lịch và Dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu hội nhập ngày càng sau, rộng của Đất nước.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

One Reply to “Giới thiệu Khoa Du lịch – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *