12 Replies to “Long mạch qua hình ảnh”

  1. long mạch đơn giản chỉ là mạch nước ngầm tốt cho muôn loài sinh sôi nảy nở thôi chứ chả phải là cái gì cao siêu như ai đó nguy hiểm hóa lên

  2. Long mạch này là con thật ở khu mình ở từng có chuyện say ra
    Còn người ở đâu long mạch làm bí thư tỉnh. Ns trung thì khu đất mình sống mang đậm tâm linh lắm

  3. Ông à Việt Nam có hình bác quái biểu tượng của sanh sôi nảy nở: 1 là hồ ở ải Nam quan 2 là ở Hà Tiên Kiên Giang, nhưng nam quan giờ tàu lấy rồi. bởi thế rồng đã xoay đầu về nam rồi. bởi An Giang có 7 núi là núi thiên còn song thì có 9 gọi là song cửu long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *