32 Replies to “Tru Tiên – Thanh Vân Chí Phần 3 tập 1”

  1. Phím nay mà ra Phan 3 cha có ý nghĩa gì de kết thúc Phan 2 tiểu phàm cứu duoc bích Dao Hai người sống ben nhau. Kết thúc có hậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *