Posted onBản live hiện trường không hậu kỳ, Can Ma tự mang hậu kỳ luôn rồi~
Phong lưu khu mà thành lập Lạc Lạc trưởng khu Can Ma phải là phó trưởng = v =
Lại nói, tui lại ghi nhầm rồi, trans sub đều là Sary = A =

Original: Lam Thấm
Cover: Lão Can Ma (Mãn Hán Toàn Tịch)
Vẽ: Linh Giới ORZ | PV: Nhị Hồ
Trans/Sub: Sary Phan
B trạm:

→ Facebook:
→ MP3:

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

33 Replies to “[Vietsub] Điệu múa quạt – Lão Can Ma | 扇子舞 – 老干妈”

 1. Bài hát: Điệu Múa Quạt – Lão Can Ma

  Lā lā lā lā la
  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  Lā lā lā lā la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù

  Děng ài de xīntiào duōshǎo sùdù
  Xiàng shù shàng de zhīliǎo chànggē cǐqǐbǐfú
  Xiǎng qiú qiú hé xiāngū lái tì wǒ zhānbǔ
  Nǐ shì bùshì wǒ hùshēnfú

  Xīnkǔ xīnkǔ cái huì yǒu xìngfú xìngfú
  Ài tài rè róngyì zhòngshǔ
  Kuài kuài lái jiàng jiàng wēndù
  Lā lā la lā la

  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  Lā lā la lā la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù
  Nǐ zěnme hái bù míngbái

  Wǒ děng de huā er dōu yào bài
  Bǎ nǐ de zhēnxīn huà dōu shuō chūlái
  Suīrán wǒ xīncháo péngpài
  Yě bùpà dà tàiyáng shài

  Kěshì nǐ de xīn dàodǐ zài bùzài
  Shénme shìqíng biàn chéng diǎngù
  Nǐ yījù huà qíngxù jiù tiānfāndìfù
  Kuài bǎ wǒ dàngchéng nǐ de zhǎngshàngmíngzhū

  Bié gūfù duì nǐ de àimù
  Hé nǐ xiāngchǔ xīn jiù huì qiāo luó dǎgǔ
  Liǎn yīzhí dōu hóngpūpū
  Wǒ jíxū jiàng jiàng wēndù

  Lā lā lā lā la
  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  Lā lā lā lā la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù

  Nǐ zěnme hái bù míngbái
  Wǒ děng de huā er dōu yào bài
  Bǎ nǐ de zhēnxīn huà dōu shuō chūlái
  Suīrán wǒ xīncháo péngpài

  Yě bùpà dà tàiyáng shài
  Kěshì nǐ de xīn dàodǐ zài bùzài
  Lā lā lā lā la
  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ

  Lā lā lā lā la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù
  Lā lā lā lā la

  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  Lā lā lā lā la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù
  By : nhaccuatui

 2. Nghe bài này xong quay qua bài Cô Đơn Mới Nói Yêu nếu không có tên ổng tôi cũng éo nhận ra giọng hát -_- khác nhau một trời một vực

 3. ad. cho mình hỏi ad biết bài trong đó nó có cái đoạn . rên lên a a a k ạ. cũng kiểu dâm dâm như này

 4. Ta nhớ tiếng Trung đâu có từ "á đù" đâu tar…! '-') hông lẽ ta nghe nhầm ư .. Ối chắc nhầm rầu '-') nhầm rầu.. Làm gì có " á đù" ở đây, đúng không mấy thí chủ … '-')?

 5. Bài hát: Điệu múa quạt – Lão Can Ma

  Lā lā lā lā la la
  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  Lā lā lā lā la la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù

  Děng ài de xīntiào duōshǎo sùdù
  Xiàng shù shàng de zhīliǎo chànggē cǐqǐbǐfú
  Xiǎng qiú qiú hé xiāngū lái tì wǒ zhānbǔ
  Biè shù fù wǒ nǐ dè ài mū

  Xīnkǔ xīnkǔ cái huì yǒu xìngfú xìngfú
  Ài tài rè róngyì zhòngshǔ
  Kuài kuài lái jiàng jiàng wēndù

  Lā lā la lā la la
  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  Lā lā la lā la la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù

  Nǐ zěnme hái bù míngbái
  Wǒ děng de huā er dōu yào bài
  Bǎ nǐ de zhēnxīn huà dōu shuō chūlái

  Suīrán wǒ xīn péngpài
  Yě bùpà dà tàiyáng shài
  Kěshì nǐ de xīn dàodǐ zài bùzài

  Shénme shìqíng biàn chéng diǎngù
  Nǐ yījù huà qíngxù jiù zài zhé tiānfāndìfù
  Kuài bǎ wǒ dàngchéng nǐ de zhǎngshàngmíngzhū
  Bié gūfù duì nǐ de àimù

  Hé nǐ xiāngchǔ xīn jiù huì qiāo luó dǎgǔ
  Liǎn yīzhí dōu hóngpūpū
  Wǒ jíxū jiàng jiàng wēndù

  Lā lā lā lā la la
  Fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  Lā lā lā lā la la
  Xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù

  Nǐ zěnme hái bù míngbái
  Wǒ děng de huā er dōu yào bài
  bǎ nǐ de zhēnxīn huà dōu shuō chūlái

  Suīrán wǒ xīn péngpài
  Yě bùpà dà tàiyáng shài
  Kěshì nǐ de xīn dàodǐ zài bùzài

  Dǎkài le zhè běn mùbù
  Jiú lúndào wo zài yǎn chū
  Xiǎng wèi nǐ biānchàng bāin tiào shānzǐ fēiwǔ
  Yǒu nǐ quán shén guànzhù
  Wǒ jiù huì gèng tóu rù
  Bùzài hūfú chūduō shǎo hánzhū lèizhū búgù

  lā lā lā lā la la
  fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  lā lā lā lā la la
  xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù
  lā lā lā lā la la
  fěnhóng de shàn zǐ fēiwǔ
  lā lā lā lā la la
  xiǎng hé nǐ yīqǐ mànbù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *