6 Replies to “Vô vắc xin cho gà phải biết điều này. Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn, người nuôi gà nên biết.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *