16 Replies to “Xếp nhà chính Hall 7 thủ war chống rồng hiệu quả – Designer base Hall COC 2019”

  1. Hướng dẫn thì thường mất tầm 30' để vừa xem vừa xếp thế méo nào mất 40' cuộc đời xếp hồi chả đủ tường rào thế thôi nghĩ mất thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *